JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej”

Możliwość komentowania JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” została wyłączona

 

FE_IS_RGB

 

W związku z realizacją przez „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. projektu pn.  „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Zarządzeniem Nr 30/2016 Prezesa Zarządu z dnia 26.10.2016r powołano Jednostkę Realizującą Projekt w ramach wewnętrznych struktur Spółki.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, a także do przestrzegania i stosowania obowiązujących w POIiŚ wytycznych i regulacji, co wymaga podjęcia odpowiednich do skali projektu kroków organizacyjnych.

Równocześnie beneficjent zobowiązany jest w określonym terminie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do ustanowienia i wskazania Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy.

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

 • realizacja projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej, w tym przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jego realizacji
 • nadzór nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji technicznej oraz finansowej
 • współpraca z wykonawcami wszystkich zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach projektu, identyfikacja zagrożeń i reagowanie na nie,
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie projektów Funduszu Spójności
 • realizacja zadań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych w ramach projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami Funduszu Spójności,
 • zapewnienie finansowania projektu uwzględniając różne jego źródła, dokonywanie płatności

Jednostka Realizująca Projekt składa się z następujących zespołów:

Zespół ds. technicznych (2 stanowiska) odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

 • sprawowanie nadzoru nad wykonawcami kontraktów w ramach projektu w zakresie wynikającym z podpisanych umów
 • prowadzenie monitoringu technicznego procesu wdrażania projektu
 • współpraca przy sporządzaniu harmonogramu realizacji i harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu
 • przygotowywanie i organizowanie przetargów
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami
 • dokonywanie rozliczeń prowadzonych inwestycji,
 • sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji
 • uczestnictwo w odbiorach końcowych inwestycji

Zespół ds. finansowych (2 stanowiska),odpowiedzialny za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu , a w szczególności:

 • przygotowanie wniosków o płatność
 • nadzór finansowy nad realizacją kontraktów
 • prowadzenie rachunkowości
 • monitoring finansowy
 • planowanie finansowe
 • sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym
 • dokonywanie płatności dla wykonawców
 • prowadzenie zestawień księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu zgodnie z wymogami Funduszu Spójności i prawodawstwem polskim

Zespół ds. administracyjnych (1 stanowisko) odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

 • prowadzenie działań związanych z obsługą administracyjna projektu
 • przygotowanie niezbędnych procedur oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem JRP
 • współpraca przy organizowaniu przetargów
 • nadzorowanie przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt
 • koordynacja przygotowywania raportów oraz wymaganej dokumentacji
 • organizacja biura jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie
 • przygotowywanie działań promujących projekt i informacyjnych

Za prawidłowe funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) w osobie Prezesa Zarządu Spółki, pełniący  jednocześnie rolę Kierownika Jednostki Realizującej Projekt powołany Uchwałą Nr  23/2016 Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. z dnia 12.09.2016r.

Do zadań Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) /Kierownika Jednostki Realizującej Projekt należy w szczególności:

 • Zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP
 • Nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu
 • Nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji przetargowej oraz umów na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu
 • Monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz wytycznych dla Funduszu Spójności
 • Zatwierdzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu
 • Zatwierdzanie planów płatności, planów wystąpień i harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu procedur przetargowych
 • Akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Reprezentowanie beneficjenta wobec instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektu
 • Organizowanie i koordynowanie prac JRP związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, realizacją, finansowaniem i rozliczeniem Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
 • Weryfikacja wniosków o zaliczki i płatności pośrednie i końcowe w generatorze wniosków
 • Weryfikacja faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym oraz zarządzanie płatnościami
 • Akceptacja dokumentów związanych z realizowaniem i rozliczeniem Projektu pod kątem zgodności z wymaganiami wynikającymi z umowy o dofinansowanie
 • Współpraca z wykonawcami i realizatorami kontraktów, uczestniczącymi w realizacji Projektu.
 • Organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych

 

Jednostka Realizująca Projekt zostaje powołana na okres realizacji projektu do momentu jego zakończenia i rozliczenia.

 

Back to Top